نقش شیعه در تاریخ نگاری اسلامی با نگاهی انتقادی به کتاب اثر التشیع علی الروایات التاریخیه فی القرن الول الهجری
48 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
تاریخ دفاع: 1387