سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
----- 
1383/01/01 
 
همکاری پژوهشى 
همکاری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه تاریخ و سیره 
مدیریت علمی - اجرایی فرهنگ نامه مولفان اسلامى 
1381/01/01 
ادامه دارد 
علمی - اجرایی 
تدریس 
مرکز جهانی(مدرسه عالی امام خمینی ره) 
مدرس 
1376/07/01 
1377/03/29 
تاریخ اسلام